• بهترین زمان شروع موسیقی برای کودکان چه سنی است؟

    بهترین زمان شروع موسیقی برای کودکان چه سنی است؟

    بهترین زمان شروع موسیقی برای کودکان چه سنی است؟

    بهترین سن برای شروع موسیقی کودکان، از چهار 4 سالگی است. کودکان از این سن می توانند با متدهای مختلف مثل ارف، آوازهای کودکانه و بازی، و با تمرین روزانه پیشرفت خوبی داشته باشند.