• یادگیری و فراگیری موسیقی، برای من دیر نشده؟

    یادگیری و فراگیری موسیقی، برای من دیر نشده؟

    یادگیری و فراگیری موسیقی، برای من دیر نشده؟

    هر انسانی با توجه به تواناییهایش می تواند موسیقی را فرابگیرد. این یادگیری بستگی به میزان علاقه فرد به موسیقی داشته و البته تمرین مداوم و منظم نقش بسیار مهمی در این راه دارد. پس هیچوقت برای یادگیری موسیقی دیر نیست.