آموزشگاه موسیقی و کلاس سی دقیقه ای، کم نیست؟

یکی از مواردی که هنرجویان جدید، در نخستین روز کلاس می پرسند اینست که، نیم ساعت کلاس در آموزشگاه موسیقی، و یک جلسه در هفته، کم نیست؟

تعداد زیادی از هنرجوها بودند که پیشنهاد برگزاری دو جلسه کلاس در هفته را نیز می دادند.

حال ببینیم که واقعا یک جلسه کلاس سی دقیقه ای در هفته، واقعا کم است یا نه.

مهمترین نکته ای که در یادگیری ساز، باید به آن توجه شود، زمان است. زمان در موسیقی و در اینجا، به معنی تکرار، تمرین است.

در آغاز نوازندگی، هنرجو با مفاهیمی آشنا می شود که تا قبل از آن، در هیچ جا برخوردی با آن نداشته و به همین دلیل باید به تذریج و با تمرین به یادگیری بپردازد.

در بخش تئوری و مفهومی موسیقی، میتوان با سرعت بیشتری به آموزش پرداخت، ولی در بخش نوازندگی و تکنیکی، باید با دقت و حوصله پیش رفت.

هر تکنیک در ساز و نوازندگی، برای اجرای درست، نیاز به زمان دارد. به راستی شاید بتوان کتاب آموزشی یک ساز را، ظرف چند ساعت، برای هنرجو توضیح داده و او را حتی با اجرای هر تکنیک آشنا کنیم، ولی برای اینکه هنرجو یتواند تکنیک های این کتاب را به درستی و با ظرافت اجرا کند، شاید به یک سال زمان نیاز داشته باشد.

در نتیجه، درمی یابیم که یادگیری درس های هفتگی، و اجرای درست آنها، نیاز به زمان برای جا افتادن و درک درست از تکنیک ها و مفاهیم هر درس دارد و باید حداقل یک هفته تمرین شوند.

بسیاری از تکنیک های نوازندگی هستند که پس از یک هفته، درست اجرا کردنشان هدف است، و اجرای خوب همان تکنیک نیاز به تمرین چند ماهه دارد.

برای همین است که یک جلسه سی دقیقه ای در هفته، به حالتی تقریبا استاندارد درآمده و مناسب یادگیری و پیشرفت هنرجو است.

البته با رعایت مدت زمان تمرین و وقتی که برای یادگیری ساز می گذارد.

رضا کلانتری، بیست و ششم تیرماه نود و هفت

رضا کلانتری، کارشناس موسیقی، نوازنده و مدرس تار و سه تار و آهنگساز